It Toanhus Joure

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden  downloaden

Algemene voorwaarden

Inschrijving en plaatsing.

Inschrijving
1. Inschrijving is alleen schriftelijk mogelijk door invulling en ondertekening van het daarvoor bestemde formulier of digitaal via de website.
2. Inschrijvingen worden in volgorde van binnenkomst behandeld met voor muziek de specifieke bepalingen:
1. Leerlingen die in het voorbije cursusjaar op een wachtlijst stonden en nog niet konden worden geplaatst hebben voorrang.
2. Hierna volgen leerlingen die de cursus AMV hebben gevolgd of lid zijn van een muziekvereniging.
3. Bij inschrijving kunt u uw voorkeur voor een lesvorm aangeven. Het is echter niet in alle gevallen mogelijk dat de betreffende lesvorm tot de mogelijkheid behoort. In deze gevallen komt er in overleg met docent en directeur een advies voor een alternatieve lesvorm. Dit advies is bindend.
4. De inschrijving voor de niet-gesubsidieerde instrumentale- en zanglessen geldt voor het gehele of resterende cursusjaar.
5. Leerlingen muziek gesubsidieerd en dans die al les hebben bij It Toanhûs hoeven zich niet opnieuw in te schrijven als zij hun lessen op hetzelfde instrument of in de cursus willen vervolgen.
6. De cursussen Kunst & Design, korte cursussen muziek en andere korte cursussen vinden alleen doorgang bij voldoende deelname.
7. Inschrijving is niet mogelijk zolang niet voldaan is aan de verplichting tot betalen van het verschuldigde les- of cursusgeld in voorgaande jaren.
8. Door ondertekening van het inschrijfformulier of de digitale aanmelding verklaart lesgeldplichtige de algemene voorwaarden te hebben gelezen en hiermee akkoord te gaan.

Plaatsing
1. Iedereen die geplaatst kan worden ontvangt hiertoe een bevestiging.
2. Na bevestiging van plaatsing is de inschrijving definitief en ontstaat de verplichting tot het betalen van het cursus- of lesgeld.
3. Iedereen die niet geplaatst kan worden krijgt hiervan bericht. Plaatsing kan alsnog plaatsvinden als er ruimte ontstaat.
4. Tussentijdse plaatsing is in overleg mogelijk, het les- of cursusgeld wordt na rato verrekend.

Beëindiging c.q. verlenging
1. Indien voor de start van de zomervakantie geen schriftelijke afmelding wordt ontvangen, wordt de leerling automatisch ingeschreven voor het volgende seizoen. Dit is van toepassing op de gesubsidieerde instrumentale- en zanglessen en de danslessen.
2. Wordt na de zomervakantie opgezegd maar voordat de lessen zijn begonnen, dan wordt € 15,00 administratiekosten in rekening gebracht.
3. Leerlingen die niet voor subsidie in aanmerking komen, dienen zich elk cursusjaar opnieuw in te schrijven.
4. Annuleren of tussentijds beëindigen van de lessen kan uitsluitend schriftelijk of digitaal aan de administratie worden doorgegeven.
5. De gesubsidieerde instrumentale- en zanglessen en danslessen kunnen per 1 augustus of 1 februari worden opgezegd.
6. Cursussen Kunst & Design, korte cursussen muziek en andere korte cursussen kunnen tot 1 week voor de start van de cursus kosteloos worden geannuleerd. Hierna of als de cursus al is gestart wordt het gehele lesgeld in rekening gebracht.

Tarieven
1. Voor het volgen van lessen wordt aan de lesgeldplichtige lesgeld in rekening gebracht.
2. It Toanhûs kent 3 tarieven voor wat betreft de instrumentale- en zanglessen te weten: HAFA- (gesubsidieerde) tarieven, gesubsidieerde en niet-gesubsidieerde tarieven.

HAFA- (gesubsidieerde) tarieven; Leerlingen die lid zijn van een Hafa-muziekvereniging binnen de gemeente De Fryske Marren komen in aanmerking voor het Hafa-tarief. Na 5 jaar les bestaat, voor leerlingen < 18 jaar, de mogelijkheid om lessen te blijven volgen t/m het D-diploma (met een maximum van 8 jaar les).
De toelating tot het C/D examentraject gebeurt in overleg met de docent, de muziekvereniging en de ouders.
Gesubsidieerde tarieven; Leerlingen die instrumentale- zangles volgen en niet lid zijn van een muziekvereniging binnen de gemeente De Fryske Marren hebben in het totaal 5 jaar recht op het volgen van les tegen het gesubsidieerde tarief. In het 5e jaar kan echter alleen gekozen worden voor Deeltijd- of samenspel les.
Niet- gesubsidieerde tarieven; Leerlingen die 5 jaar instrumentale- zangles hebben gehad. Leerlingen die niet tegen het gesubsidieerde tarief in het lopende cursusjaar kunnen worden geplaatst omdat de gesubsidieerde plaatsen bezet zijn. Leerlingen van 18 jaar en ouder.

3. De peildatum voor het bepalen van de leeftijd van de leerling is de leeftijd op 1 september van het beginnende cursusjaar. Voor leerlingen die zich gedurende het cursusjaar inschrijven geldt de leeftijd op moment van inschrijving.
4. Bij leerlingen/cursisten tot 18 jaar is de ouder of verzorger de lesgeldplichtige. Bij leerlingen/cursisten ouder dan 18 jaar is dit de leerling/cursist zelf.
5. Voor leerlingen/cursisten die ouder zijn dan 21 jaar wordt 21% BTW over het lesgeld berekend.
6. Leerlingen die instrumentale- zanglessen volgen kunnen tegen een gereduceerd tarief deelnemen aan de ensembles, bands en koren bij It Toanhûs.
7. De jaarcursussen zijn gebaseerd op 36 lesweken en zijn exclusief lesmateriaal en instrumenten (tenzij anders vermeld).
8. De gesubsidieerde tarieven gelden alleen voor inwoners binnen de gemeente de Fryske Marren.

Betaling les- en cursusgeld
1. Het verschuldigde les- en cursusgeld wordt door middel van een nota in rekening gebracht.
2. Het les- en cursusgeld wordt geïnd middels automatisch incasso door het afgeven van machtiging daartoe óf binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur aan It Toanhûs overgemaakt.
3. Indien er een machtiging voor incasso is afgegeven kunnen de korte cursussen, cursussen die niet langer dan 12 weken duren, vanaf € 75,00 in 1 of in 3 termijnen worden geïncasseerd. Waarbij de 1e termijn op de eerste van de volgende maand aansluitend op de factuurdatum wordt geïnd en de andere 2 termijnen steeds op de 1e van de daarop volgende maand.
4. Indien er een machtiging voor incasso is afgegeven kunnen jaarcursussen in 1 of in 6 maandelijkse termijnen worden voldaan. Waarbij de 1e termijn op de eerste van de volgende maand aansluitend op de factuurdatum wordt geïnd en de andere termijnen steeds op de 1e van de daarop volgende maand.
5. Bij tussentijds instromen wordt het aantal termijnen naar rato aangepast.
6. Restitutie van het lesgeld wordt verleend op schriftelijk verzoek in het geval van overlijden of verhuizing naar een andere gemeente dan de Fryske Marren. Bij langdurige ziekte wordt in overleg met de directeur gehandeld.
7. In het geval dat de leerling/cursist zich niet aan de betalingsverplichting houdt, kan door de directeur het recht om lessen bij It Toanhûs te blijven volgen worden opgeschort.

Ziekte en verzuim
1. Bij ziekte van de docent probeert It Toanhûs een vervangende docent in te zetten. Dit is helaas niet altijd te garanderen.
2. Indien u door ziekte van de docent minder dan 36 lessen heeft kunnen volgen, komt u voor restitutie van lesgeld in aanmerking. In alle andere gevallen wordt geen lesgeld gerestitueerd of kwijtgescholden
3. Indien u meent voor lesgeldrestitutie in aanmerking te komen kunt u dat schriftelijk of per e-mail aan de directie kenbaar maken.
4. Lesverzuim (ziekte e.d.) graag tijdig melden aan de docent of de administratie.
5. Verzuimde lessen van de leerling/cursist hoeven niet door de docent te worden ingehaald.
6. Bij verzuim van de leerling/cursist wordt geen lesgeld gerestitueerd of kwijtgescholden.

Portretrecht
It Toanhûs maakt regelmatig foto- en videopresentaties van cursussen, voorstellingen en uitvoeringen. Deze reportages worden gebruikt voor les- en publicatiedoeleinden. Wanneer u hiertegen bezwaar heeft kunt u dit op het aanmeldingsformulier aangeven.

Behandeling klachten en vragen
Ouders en leerlingen/cursisten welke vragen of klachten hebben betreffende de les, cursus of activiteit kunnen dit bespreken met de desbetreffende docent. Indien het gesprek niet het beoogde resultaat oplevert, kunt u contact opnemen met de directeur. Voor vragen of klachten op het gebied van de organisatie kunt u tevens terecht bij de directeur.
(herzien 08-04-2019)

Lees hier onze privacyverklaring