Impuls muziekonderwijs

De subsidie “Impuls Muziekonderwijs” in vogelvlucht.

Wie kan de subsidie aanvragen?
Deze subsidieregeling staat open voor aanvragen vanuit alle basisscholen in Nederland. Ook scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs zijn nadrukkelijk uitgenodigd.

Een schoolbestuur kan voor één of meerdere schoollocaties een aanvraag doen. Elke locatie maakt een plan op maat, passend bij de ambitie en mogelijkheden van de school. Een schoolbestuur kan er voor kiezen om zelf het plan te schrijven of iemand van de schoollocatie het plan te laten schrijven. Zowel het schoolbestuur als de locatieleider moeten de aanvraag ondertekenen.

 

Waarvoor kan de subsidie aangevraagd worden?
U kunt subsidie aanvragen wanneer u:

 • structureel muzieklessen gaat verzorgen, en
 • de mensen die voor de klas staan gaat trainen in het geven van muziekonderwijs;
 • en verbinding maakt tussen binnenschools en buitenschools muziekonderwijs.

 

Wat is het bedrag wat u kunt aanvragen?
De subsidie is voor drie schooljaren. De hoogte is afhankelijk van het aantal leerlingen.

 • Locaties tot en met 99 leerlingen: € 10.000
 • Locaties tussen de 100 en 199 leerlingen: € 15.000
 • Locaties met 200 leerlingen of meer: € 20.000

Van de schoollocatie wordt verwacht dat zij eenzelfde bedrag bijdraagt aan de activiteiten. Hiervan mag een deel (maximaal 60%) ingebracht worden door inzet van uren van eigen personeel.

Rekenvoorbeeld: Uw school heeft 250 leerlingen. Uw projectbegroting is € 40.000. U kunt € 20.000 subsidie aanvragen. Uw eigen bijdrage is ook minimaal € 20.000. Hiervan bestaat maximaal € 12.000 bestaan uit gekapitaliseerde uren van uw eigen personeel en € 8.000 draagt u financieel bij.

 

Voorwaarden: waar moet een aanvraag aan voldoen?

Activiteiten

De aanvraag moet gaan over de drie onderdelen

 • structureel muziekonderwijs
 • deskundigheidsbevordering
 • verbinden binnen en buitenschools aanbod

Waarvoor kunt u subsidie aanvragen?

 • Bestaande activiteiten komen niet in aanmerking voor subsidie. Heeft u bijvoorbeeld op dit moment al een muziekdocent in dienst, dan kunt u deze niet in de begroting opnemen. Een uitbreiding van zijn uren kan wel onderdeel zijn van uw project.
 • Activiteiten waarvoor u al subsidie ontvangt van het Fonds voor Cultuurparticipatie, bijvoorbeeld in het kader van Kinderen Maken Muziek of Cultuureducatie met Kwaliteit komen niet in aanmerking. Wel kunt u subsidie aanvragen voor aanvullende activiteiten waarmee u duurzaam nog meer en beter muziekonderwijs gaat realiseren.